Biblické odkazy v českém místopisu

Neobvyklý stavební ruch probíhající v zimních měsících roku 2019 a 2020 na řece Orlici mezi Týništěm a Petrovicemi vyvolal velkou pozornost a zájem nejen v médiích, ale rovněž u laické veřejnosti. Regionální zpravodajství, tisk a sociální sítě pozoruhodnou činnost sledovaly a přinášely o ní podrobné informace. Připomeňme si ve zkratce, že tok řeky, v 80. letech 20. století napřímený, tu byl navrácen do původního koryta. Sedimenty zanesené slepé rameno bylo vybagrováno a břehy vyčištěny a zbaveny náletových dřevin. Vytěženým materiálem se narovnaný úsek zavezl a zbytek zahradil a zpevnil lomový kámen.

Díky obnově tohoto říčního ramene vešel do širšího povědomí i jeho název – Jordán. U nás je pro toto pomístní jméno na sto čtyřicet dokladů. Jsou tak pojmenovány převážně rybníky, potoky a studánky, ale kupodivu i louky a lesy. Jaký vlastně měli naši předkové důvod nazvat řeku Orlici cizokrajným Jordánem? Odpoveď nalezneme překvapivě u našich sousedů v Třebechovicích pod Orebem.

Na počátku 15. století byly Třebechovice jedním z center sílícího husitského hnutí. Zdejší statek a tvrz vlastnili Hlaváčové z Dubé, stoupenci učení a reformních myšlenek mistra Jana Husa, a své působiště tu měl kněz Ambrož z Hradce, duchovní vůdce a podporovatel radikálních husitů. Pod jeho vedením se lidé scházeli na návrší nad městečkem, naslouchali kázáním a četbě z bible a snili o lepším životě ve spravedlivé společnosti podle Písma svatého. Kopec původního jména Vinice si přejmenovali na Choréb (Oreb) podle hory na Sinajském poloostrově, kde Bůh zjevil Mojžíšovi Desatero přikázání, a řeku Dědinu nazvali Jordánem. Nové bratrstvo orebitů v ní provádělo obřadné křty, podobně jak kdysi činil ve svaté řece Ježíš Kristus. Husitskou historii v Třebechovicích dnes připomínají jména tří ulic: Orebitská, Ambrožova a Jordánská.

Stejný scénář ve stejném roce 1419 se odehrával v jižních Čechách nad soutokem řeky Lužnice a Tismenického potoka. Tamní husité pojmenovali cíl svých sněmů horou Thabor, kde podle křesťanské tradice Ježíš rozmlouval se starozákonními proroky Elijášem a Mojžíšem, a přítok Lužnice povýšili také na Jordán. Následovalo založení osady Hradiště hory Tábor, z níž povstalo významné jihočeské město.

Na území ČR nalezneme ještě další místa, jejichž původ nás zavane na Blízký východ a jež jsou spjata s Kristovým životem. Lidé je většinou pojmenovávali podle nějaké vnější podobnosti na základě znalosti Bible. Například skupina chalup rozesetých po stráni anebo schoulených pod skalním převisem mohla dobře připomínat Spasitelovo rodiště Betlém. Naopak těžko přístupný vrch, k jehož zdolání bylo zapotřebí velkého úsilí, se stal místem Ježíšova posledního utrpení a smrti – Kalvárií či Golgotou.

Názvy osad, samot, lesů a polí jako jsou Damašek, Jeruzalém, Nazaret, Betlém a Jordán mají často spojitost s vyznavači protestantské víry. Je známo, že komunity českých bratří se scházely při modlitbách pod širým nebem na odlehlých místech, aby unikly pozornosti nepřátelským očím. A přímo u nás v Týništi je v první polovině 18. století doloženo pronásledování jinověrců. Je tedy možné, že se u meandru Orlice konaly tajné sněmy, při nichž kališníci Mlynář, Skeřík, Falta a Turek vstupovali do řeky k posvátnému křtu jako do Jordánu.

Adam Prokeš

Jordán Orlice (1)Jordán Orlice (2)

Říční rameno Jordán v dubnu 2020

Antonín PlíhalSoupis pomístních jmen v Čechách
Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz