Silniční obchvat města

V září roku 1979 byla zahájena stavba nové silnice 1/11 kolem Týniště nad Orlicí. V letech 1973 – 1974 byla stará dlážděná vozovka protínající naše město směrem z Hradce Králové do Kostelce nad Orlicí opravena zesílením o živičné vrstvy a rozšířena téměř na 6 m. Se stoupajícím množstvím projíždějících aut však ani tyto úpravy nestačily, a  tak byl v  roce 1975 zpracován projektový úkol, který měl vyřešit tyto problémy.

Projektová dokumentace řešila průjezd městem tak, že nová cesta vedoucí od Hradce u čerpací stanice uhnula směrem do luk, překřížila Mosteckou ulici, která vede do Albrechtic nad Orlicí, a  směřovala dál mimo město po břehu proti toku řeky Orlice. Dvěma nadjezdy překročila cestu do luk a železniční trať na Choceň a  za Voklikem se napojila na rovný úsek výjezdu z města směrem na Kostelec nad Orlicí.

Projektová dokumentace rozdělila stavbu na 3 etapy. Stavba přeložky byla zahájena v září 1979. Investorem akce byl Silniční investiční útvar Pardubice a  dodavatelem stavby Silnice Hradec Králové, závod Rychnov nad Kněžnou. Uvedením do provozu v červnu 1984 byla ukončena 2. etapa a  finální práce uzavřely tuto akci v  listopadu  1985. Délka přeložky byla 3400 m a  stavební náklady obnášely tehdy zhruba 53 miliónů korun. Jen pro zajímavost bylo dovezeno 250 tisíc m3 zeminy na násep a  podklad, pokryto bylo téměř 45 tisíc m2 plochy živičným povrchem. Nejvyšším bodem je most přes železniční trať ve výši 12 m. Na stavbě byly použity i  nové technologie. Stavbu provázely ruku v  ruce nejen provozní problémy, ale i sama příroda testovala kvalitu provedených prací. Povodně v následujících letech, především v roce 1997, jsou dokladem dobře odvedené práce.

Obchvat města 1

V těchto místech je dnes kruhová křižovatka u nákupní zóny

Obchvat města 2

Stavba nadjezdu

A  co k  tomu dodat? Mnohá města se v  současnosti potýkají s  velkým nárůstem projíždějících osobních a nákladních aut, autobusů a dalších vozidel, s bezpečností obyvatel a  znečišťováním ovzduší. Naše město mělo to štěstí, že se kdysi našly finanční prostředky a  stavba obchvatu mohla být realizovaná mnohem dříve. Pro naše město to je to vskutku nadneseně řečeno stavba tisíciletí.

Libor Koldinský (foto - archiv autora)

Putování městské knihovnyŠolín, legendární pytlák našeho kraje
Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz