Stanovy spolku

STANOVY SPOLKU

Úplné znění ke dni 04.11.2015

Preambule

 

Sdružení Spolek přátel města Týniště nad Orlicí, IČ 22692096, registrovaný Ministerstvem vnitra dne 30.11.2007, pod č.j.: VS/1-1/69599/07-R, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 01.01.2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. tato změna byla projednána a schválena na členské schůzi dne 04.11.2015 usnesením č. 7/2015 s tím, že Spolek přátel města Týniště nad Orlicí v této souvislosti mění a doplňuje svoje původní stanovy takto

 Čl. I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: Spolek přátel města Týniště nad Orlicí (dále jen „spolek“)

 1. Sídlo spolku: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

 1. Spolek je ve smyslu ustanovení § 214 násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je povzbuzení zájmu veřejnosti o historické a kulturní dědictví města Týniště nad Orlicí a okolí. Posláním spolku je navázání na v minulosti zaniklý spolek Čapkova újezdního muzea.

 1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Čl. II.

Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I., a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

 1. seznamovat veřejnost a vlastní členy spolku o dějinách a o historických památkách města Týniště nad Orlicí a jeho okolí

 1. konání výstav, pořádání přednášek, vlastivědných vycházek, organizování besed, tematických seminářů, divadelních představení, hudebních koncertů, kulturních a osvětových akcí v památce místního významu.

 1. provádění sbírkové činnosti k uchování historických dokumentů a předmětů o historii města Týniště nad Orlicí a jeho okolí

 1. turistických akcí, za účelem zviditelnění města Týniště nad Orlicí a provozování místní naučné stezky

 1. Další oblasti, které povedou k povzbuzení zájmu o historii a současnost města Týniště nad Orlicí, např. publikační činnost, provádění fotodokumentace, badatelská činnost apod.

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dožení svých cílů v souladu se svým posláním. Žádná z činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

 1. Činnost spolku může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků, grantů, sponzorských darů a ze zisku vedlejších činností. Je-li při výkonu činnosti spolku dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

 1. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší, kterými jsou:

 1. Zpřístupnění památky místního významu Vodárenské věže

 2. Drobný prodej upomínkových předmětů

 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Čl. III.

Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem Spolku přátel města Týniště nad Orlicí (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou sobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 1. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku. Žádost o členství ve spolku musí být podána v písemné formě.

 1. Členství ve spolku může být individuální nebo čestné.

 1. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, a to na základě rozhodnutí členské schůze spolku.

 1. O udělení čestného členství rozhoduje výhradně valná hromada spolku. Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

 1. Zánik členství

 1. dobrovolným vystoupením člena - Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Správní radě Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. Dobrovolným vystoupením člena ze spolku nevzniká vystupujícímu členovi nárok na vrácení již uhrazených členských příspěvků ke dni ukončení členství.

 2. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

 3. vyloučením člena - Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Správní rada Spolku, má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. V těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;

 4. zánikem spolku;

 5. Rozhodnutím členské schůze Spolku o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ

 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

Čl. IV.

Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen spolku má právo:

 1. Podílet se na činnosti spolku,

 2. být pravidelně informován o dění ve spolku,

 3. užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny,

 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,

 5. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

 1. Každý člen spolku má povinnost:

 1. řádně platit členské příspěvky,

 2. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku,

 3. dodržovat stanovy spolku.

 4. aktivně se podílet na činnosti spolku

 5. pravidelně se informovat o dění ve spolku.

Čl. V.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.

 1. Členský příspěvek za čestné členství ve spolku se nehradí.

 1. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje výbor spolku.

 1. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor spolku.

Čl. VI.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby

Jméno a příjmení

Bydliště

Datum narození

Tel. č. / e-mail

Právnické osoby

Název

Sídlo

Tel. č./ e-mail

 1. Zápis o výmazu ze seznamu členů provádí předseda výboru spolku na základě rozhodnutí členské schůze. Předseda provedena zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 1. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

 1. Seznam členů je neveřejný. Odesláním žádosti dle čl. III odst. 2 Stanov, člen spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje člena dle čl. VI odst. 1 Stanov.

Čl. VII.

Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 1. Členská schůze

 2. Výbor spolku

 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

 1. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

Čl. VIII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

 1. určit hlavní zaměření činnosti spolku,

 2. rozhodovat o změně stanov,

 3. stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

 4. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládaní výborem,

 5. schvalovat výsledek hospodaření spolku,

 6. volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise,

 7. hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

 8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

 1. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

 1. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 1. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 1. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členů nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovala možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

 1. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členské schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

 1. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak by jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

 1. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu přesedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Čl. IX.

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je druhý nejvyšší orgánem Spolku přátel města Týniště nad Orlicí, je statutárním orgánem a řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.

 1. Výbor spolku je kolektivním orgánem tvořeným 6 členy a skládá se z:

 1. předsedy spolku,

 2. jednatele spolku,

 3. sekretáře spolku,

 4. hospodáře spolku,

 5. správce depozitáře,

 6. správce objektu Vodárenská věž.

 1. Navenek za spolek jedná předseda spolku případně další člen výboru spolku (zpravidla se jedná o člena výboru – jednatel spolku). Každý z nich může jednat navenek a podepisovat i samostatně.

 1. Výbor spolku odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor spolku je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

 1. Výbor spolku je svoláván předsedou spolku podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor spolku je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru spolku mají stejnou váhu. Na schůzi výboru spolku mohou být zváni dle potřeby hosté.

 1. Pozvání na schůzi výboru spolku musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor spolku po svém svolání schválí.

 1. Předseda spolku je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru spolku, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.

 1. Předseda spolku (v jeho nepřítomnosti, nebo na základě rozhodnutí výboru spolku, pak člen výboru spolku – jednatel spolku) vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj spolku.

 1. Předseda spolku (člen výboru spolku – jednatel spolku) je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.

 1. Do výlučné kompetence výboru spolku patří:

 1. svolávat členskou schůzi,

 2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,

 3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a překládat tyto návrhy členské schůzi,

 4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,

 5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

 6. přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,

 7. rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,

 8. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

 9. schvalovat interní organizační normu spolku

 

Čl. X.

Majetek a hospodaření spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska a zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činnosti naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

 1. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

 1. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetku, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

 2. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

 1. Výbor může částečně majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

 1. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

 1. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Čl. XI.

Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 1. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

 1. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

 1. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 04.11.2015 (usnesením 7/2015), jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 04.11.2015.

 1. O případných změnách či doplnění Stanov rozhoduje členská schůze spolku na návrh výboru spolku.

 1. K přijetí změn Stanov členskou schůzí je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů přítomných členů spolku.

 1. Znění těchto stanov je účinné od 04.11.2015, nejpozději však dnem jejich registrace.

Datum 04.11.2015

Libor KOLDINSKÝ

Předseda Spolku přátel města Týniště nad Orlicí

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR