Obdarování na erb i na všecka práva a starodávné svobody

erb_small.jpgObdarování na erb z roku 1487 je vskutku jednou z nejdůležitějších listin města Týniště nad Orlicí. Jedná se o kurentem psaný opis této staré listiny, který Vám v plném znění předkládáme a necháváme nahlédnout i na starý rukopis.

My Jindřich starší z boží milosti Svaté říše kníže, vejvoda Minsterberský, hrabě Kladský, pán z Kunštátu a z Poděbrad atd. :

Známo činíme tímto listem, kdeby čten anebo čtoucí slyšán bude. Že jsou před nás předstoupili opatrní rychtář a starší městečka Týniště, věrní naši milí sami od sebe i ode vší obce oznamujíce: kterak jsou za starodávna od předkův našich pánův častolovických byli nějakými výsadami, jakožto trhův a jinými svobodami, kterýchž jiná městečka v této zemi užívají, opatřeny a obdarováni, i také pečeti podle jiných měst a městeček užívali a na to jistoty dostatečné měli jsou: ale že za táborské války skrze oheň jsou je potratili a jich a zvláště pečetě až do této chvíle nepožívali, nás s pilnosti jakožto jich pána dědičného prosíc, abychom jim toho, aby zase též jakož jest za starodávna bylo, všech práv a svých svobod i pečeti užívati a ji míti mohli, milostivě přáli.

My jsouce poddaných našich a zvláště těch, kterýž se k nám věrně a poddaně zachovávají, na jich slušných prosbách neoslyšeti náchylni. Jakož slušné jest s dobrým rozmyslem a s dospělou radou věrných našich z milosti knížecké nadepsané a poddané naše v Týništi, starší a všecku obec nynější i potom budoucí při jich starodávných svobodách, právích i erbu, kteréhož jsou předkové jich k svým městským svobodám a právu užívali. Kterýž podle tohoto namalovaného způsobu byl jest a takový býti má, štít červený a v něm strom k způsobu borovice podobný, maje kmen všecek barvy požloutlé a větvové zelené nechali a zůstavili jsme, necháváme a zůstavujeme tuto jim milost pro jich věrná zasloužení a hodné zachování s radou věrných našich učinivše, přidali jsme jim k jich starodávnému erbu erb náš po pánech z Kunštátu přirozený, jmenovitě štít bílý a v něm tři štrychy černé, kterýž na borovici v jich starodávným štítu podle tohoto namalovaného způsobu jakoby zavěšen byl, ukazuje a vidí se. Kteréhož erbu i všech práv a starodávných svobod oni i jich dědicové a potomci bez naší i dědicův a budoucích našich překážky svobodně na věčné časy užívati mají, mohou a moci budou. Tomu na svědomí a na potvrzení pečeť větší našeho knížeckého důstojenství kázali jsme k tomuto listu a naším jistým svědomím přivěsiti.

Jenž jest dáno na hradě hrabství našeho Kladského v sobotu před hodem sv. Ambrože zpovědníka božího léta od narození syna božího 1487.

Spolek přátel města Týniště nad Orlicíwww.muzeum-tyniste.cz