Obchodní mlýn

mlyn_1915_small.jpgDnes bychom se rádi zastavili u budovy obchodního mlýna, který se nachází na náhonu Alba vpravo při výjezdu z města směr Opočno. Dostal se nám do ruky překrásný materiál z roku 1936, který na 32 stranách strojově psaného textu z archívu Marie Koťánové velice podrobně popisuje celý areál mlýna, včetně hospodářských a obytných budov. Jedná se pravděpodobně o část znaleckého posudku pro ocenění nemovitosti. Na tomto místě uvádím jen kratičký výtah z tohoto textu.

mlyn_prestavba_small.jpgPopis - r. 1936
Realita, patřící firmě L. Koťan v Týništi nad Orlicí, tvoří samostatný komplex budov v Rašínově třídě, při okresní silnici Týniště n. O. – Bolehošť, v místě, kde silnice mění směr k východu.

Budova obchodního mlýna:
Jest to budova jednopatrová, postavená z lomového kamene a z cihel zděná. Půdorys mlýna má tvar obdélníka, mezistropy jsou trámové, s fošnovými podlahami, v každém patře dvěma průvlaky a sloupy podporované. Krov nad budovou tvoří mansardovou střechu s vaznicovou soustavou. Krytina na domě jest eternitová, šedá, hlavní římsa zděná, omítnutá, s vysutými žlaby a odpadními trubami. Hlavní fasáda domu na západní straně umělá, škrabaná, v šedém odstínu, na severní a jižní straně stříkaná. Okenní otvory s orámováním a podokenními profilovanými římsami. V I. patře okna s nadokenními římsami, sokl budovy proveden jest omítkou z umělého kamene, kamenicky opracovanou. Zastavěná plocha mlýna měří 20,25 x 14,10 m.

mlyn_zvetseny_small.jpgSuterén:
Do toho jest přístup od hlavního vchodu na západní straně po 6-ti betonových schodech. Suterén nalézá se při jižní stěně mlýnské budovy při náhonu a podlahová plocha jeho měří 18 x 7,9 m. V jižní stěně otvor do místnosti nad náhonem, kde umístěn jest na transmisi setrvačník. Otvorem tímto prochází hnací řemen na kotouč na hlavní transmisi, která jest osazena v suterénu na sedmi betonových hranolovitých základech. Z bezpečnostních důvodů jest přístup ke transmisi zamezen řídkým laťovým hoblovaným plotem 1,25 m vysokým.

Vodní dílo:
Stavba vodního díla byla provedena v roce 1916. Přívodní náhon podél mlýna a obývacího domu 5,15 m široký, s betonovým dnem nad stavidly, štětovou stěnou ukončeným, v pokračování dlažba z lomového kamene. Stěny náhonu betonové, při mlýně o síle 50 cm, na straně do dvora 80 cm silné. Turbínové sifony vyúsťují ve vybetonovaném odpadu, který má v povodních pilířích drážky pro uzavření v případě oprav. Provozní stavidla před turbínovou kašnou a jalovým žlabem. Stavidla, rám z válcovaných nosičů a fošen, železem kovaná. Vytahovací mechanismus táhly a převody s ozubenými koly. V betonové kašně dvě turbíny s horizontální hřídelí pod strojovnou. Kašna pro turbíny nad přívodním náhonem s fošnovou podlahou, nad jalovým korytem a betonovým stropem. Betonový přívodní náhon nad turbínou 11,50 m dlouhý. Turbínová kašna a komora pro hřídel v betonu provedená má obestavěný prostor 12 x 6,5 x 5,7 m. Přívodní náhon na vodní dílo přiváděn jest od Častolovic. Strojní zařízení je na výkon 65 HP.

Zpracoval Štěpán Tomašík, použité fotografie z archivu Bohumila Ptáčka

 Z archívu paní Marie Koťánovémlyn_small.jpg

cast_1.jpg
cast_2.jpg

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License. Webarchivováno
Národní knihovnou
ČR